رنگرزی پارچه پلی استر با استفاده از رنگ های نانو دیسپرس و بهبود ثبات نوری آنها با بکارگیری نانو پودر ZnO

رنگرزی پارچه پلی استر با استفاده از رنگ های نانو دیسپرس و بهبود ثبات نوری آنها با بکارگیری نانو پودر ZnO

عنوان مقاله:Dyeing of Polyester Fabric using Nano Disperse Dyes and Improving their Light Fastness using ZnO Nano Powder
 
 
نمونه ترجمه متن: 
الیاف پلی استر ساختاری کریستالی و بسیار متراکم داشته، و به میزان قابل توجهی آب گریز هستند. به همیندلیل، رنگرزی آبی آن در دما و فشار بالا با استفاده از رنگ های دیسپرس انجام می شود. رنگرزی پلی استرمی تواند به چند فرایند موازی مانند انحلال و انحلال مجدد رنگ دیسپرس، انتقال رنگ حل شده از محلولتوده به سطح فیبر، انتشار و جذب رنگ در سطح فیبر، و…