جزوات روانشناسی محیط دکتر مظهری مناسب دانشجویان ارشد معماری

جزوات روانشناسی محیط دکتر مظهری مناسب دانشجویان ارشد معماری

جزوات روانشناسی محیط دکتر مظهری مناسب دانشجویان ارشد معماریpsc palase   
محیط و رفتار انسان / رویکرد های اصلی در روان شناسی / قابلیت هاي محیط / انگیزش / نظریه نیازهای انسانی یا سلسله مراتب نیازها / 
به تعداد ۱۴ صفحه pdf
 
psc1  ( عینیت / تصویر ذهنی )
به تعداد ۱۰ صفحه pdf
 
psc2  ( هویت /  احراز هویت و تبعات آن )
به تعداد ۱۰ صفحه pdf
 
psc3  ( عدم احراز هویت و تبعات آن / شرایط هویتمندی )
به تعداد ۱۴ صفحه pdf…