مقاله ماشین های DC (۲۸صفحهWord)

مقاله ماشین های DC (۲۸صفحهWord)

مقاله ماشین های DC (۲۸صفحهWord)

قسمتی از مقاله ماشین های DC  …. بعد ار پایه ۴ در صورت ایجاد لبه بالارونده پالس در پایه ۱۴ آیسی ۴۰۱۷ پایه ۷ HIGH می شود.،و بعد از آن نوبت پایه ۱۰ است.زمانیکه پایه ۱۰ HIHG شود.آیسی ۴۰۱۷ REST می شود.چراکه این پایه یعنی پایه ۱۰ به پایه ۱۵ آیسی ۴۰۱۷ که عمل RESET را انجام می دهد.،متصل شده است.پایه ۱۵ نیز با ولتاز مثبت reset می شود. ماشین های DCزمانیکه پایه ۱۵ HIGH شود.عمل شمردن از ابتدا یعنی پایه ۳ انجام خواهد شد. به شکل پایه های آیسی ۴۰۱۷ در شکل زیر توجه کنید. ماشین های DCدر اولین…

کتاب ترمودینامیک پارسه

کتاب ترمودینامیک پارسه

کتاب ترمودینامیک پارسه

این کتاب شامل ۲۰۶ صفحه بوده و شامل سرفصل های زیر می باشد:سرفصل ها:
فصل اول: مفاهیم اولیه
فصل دوم: کار و انتقال حرارت
فصل سوم: قانون اول ترمودینامیک (سیستم)
فصل چهارم: قانون اول ترمودینامیک (حجم کنترل)
فصل پنجم: قانون دوم ترمودینانیک
فصل ششم: آنتروپی
فصل هفتم: کار برگشت پذیر، برگشت ناپذیری، قابلیت کاردهی
فصل هشتم: چرخه عملی ترمودینامیک
فصل نهم: مخلوط ها و سایکرومتری
فصل دهم: احتراق
فصل یازدهم: جریان تراکم پذیر
فصل دوازدهم: روابط…