برنامه تهيه ضوابط و معيارهاي معدن واژهها و اصطلاحات پايه اكتشاف، استخراج و فرآوري مواد معدني

برنامه تهيه ضوابط و معيارهاي معدن واژهها و اصطلاحات پايه اكتشاف، استخراج و فرآوري مواد معدني

استفاده از ضوابط، معيارها و استانداردها در مراحل پيشنهاد، مطالعه، طراحي، اجراي طرحهاي اكتشافي، بهر هبرداري و فرآوري موادمعدني به لحاظ توجيه فني و اقتصادي طرحها، كيفيت طراحي، اجرا و هزينههاي مربوطه از اهميت ويژهاي برخوردار است.برنامه تهيه ضوابط و معيارهاي معدن به كارگيري معيارها، استانداردها و ضوابط فني را در كليه مراحل انجام عمليات معدني مورد تاكيدجدي قرار داده است.با توجه به مراتب ياد شده، دفتر نظارت و بهره برداري وزارت صنعت، معدن و…

تحقیق اشکال مشابه بردگی

تحقیق اشکال مشابه بردگی

اشکال مشابه بردگی یا اشکال معاصر بردگی یا بردگی نوین از اصطلاح بردگی با عنوان بردگی شخصی یا بردگی سنتی در مقابل اشکال مشابه بردگی یابردگی مدرن نیز تعبیر می شود. وجه تشابه و موضوع مشترك میان بردگی در مفهوم سنتی ومدرن آن را در دو عنصر مالکیت و کنترل می توان خلاصه نمود . در بردگی سنتی فردي مالکفرد دیگري است به گونه اي که می تواند هر گونه رفتاري را نسبت به او انجام دهد و او را نظیریک کالا مورد خرید و فروش قرار دهد و تمامی امور او در کنترل فرد…