خودرو هیبریدی

خودرو هیبریدی

خودرو هیبریدی

ﺧﻮدروﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮر اﺣﺘﺮاق داﺧﻠﯽ، ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﭼﮕﺎﻟﯽ اﻧﺮژي ﺑﺎﻻي ﺳﻮﺧﺖ ﻫﺎي ﻓﺴﯿﻠﯽ، ﺑﺎزدﻫﯽ دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ ﺑﺎﻻﯾﯽ دارﻧﺪ. اﻣﺎ ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ ﺑﺎﻻ و آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﺎي زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ زﯾﺎدي دارﻧﺪ. ﮐﻤﺒﻮد ﺳﻮﺧﺖ ﻫﺎي ﻓﺴﯿﻠﯽ و ﺟﺪي ﺷﺪن ﻣﺴﺎﯾﻞ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ در دﻧﯿﺎي اﻣﺮوز ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻠﻤﯽ و ﺻﻨﻌـﺘﯽ دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﻓـﮑﺮ راه ﺣﻠﯽ ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﯿﻔﺘﺪ. از ﻃﺮﻓﯽ…

گزارش کارآموزی رشته حسابداری

گزارش کارآموزی رشته حسابداری

فصل اولمقدمه:
صنعت لوازم خانگي يكي از بزرگترين و پرقدمت ترين زيرشاخه ترين صنايع مي‎باشد. اين صنعت با پيدايش زندگي شهرنشيني بوجود آمد و با رشد و توسعه شهرها و فرهنگ شهر نشيني نيز توسعه يافت. به عبارت ديگر اين صنعت مانند اكثر صنايع در رفاه و آسايش و همچنين بهتر زيستن بشر به طور مستقيم نقش دارد.


معرفي واحدهاي كارخانه
بخشهاي اداري:
در اين بخشها كارهاي اداري مربوط به شركت انجام مي‎شود. معمولاً بخشهاي اداري نيز مانند بخشهاي خدماتي با…

دانلود مقاله لرزه نگاری(Seismology) در قالب PDF

دانلود مقاله لرزه نگاری(Seismology) در قالب PDF

دانلود مقاله لرزه نگاری(Seismology) در قالب PDF

عنوان مقاله: دانلود مقاله لرزه نگاری(Seismology)قالب بندی: PDF
شرح مختصر : زمین لرزه عبارت از لرزشهای قابل اندازه گیری سطح زمین است که توسط امواج حاصل از رها شدن ناگهانی انرژی در درون زمین بوجود می‌آید. آثار سطحی زمین لرزه ممکن است به صورت صدمه به سازه‌ها ، گسلش و حرکت پوسته ، نشست زمین و آبگونگی ، گسیختگی دامنه‌ها در خشکی و دریا و سرانجام ایجاد امواج در محیطهای آبی باشد. علمی که به بررسی زمین لرزه و پدیده‌های مربوط به آن می‌پردازد لرزه…

دانلود مقاله بررسی انواع لوله(جنس، خوردگی و پوشش لوله)در قالب Word

دانلود مقاله بررسی انواع لوله(جنس، خوردگی و پوشش لوله)در قالب Word

دانلود مقاله بررسی انواع لوله(جنس، خوردگی و پوشش لوله)در قالب Word

عنوانپروژه: بررسی انواع لوله(جنس، خوردگی و پوشش لوله)قالب بندی : word
شرح مختصر : لوله ها را مي توان به انواع مختلف از نظر جنس ، كاربرد و نحوه اتصالات دسته بندي نمود . لوله هايي كه در سيستم آبرساني و فاضلاب مورد استفاده قرار مي گيرد به شرح ذيل مي باشد . لوله هاي گالوانيزه خود به دو دسته تقسيم مي شوند : لوله هاي فولادي گالوانيزه و لوله هاي آهني گالوانيزه اين دو نوع در بازار به لوله هاي آهني سفيد معروفند و عموماً بين اين دو فرقي گذاشته نمي شود ،در…