دلایل ادامه پیشرفت و موفقیت

دلایل ادامه پیشرفت و موفقیت

 عرض سلام خدمت تمامی بازدید کنندگان محترم سایت جوبوکدر خدمت شما هستم با معرفی و دانلود کتاب دلایل پیشرفت و موفقیت را برای دانلود شما عزیزان قرار دادم امیدوارم لذت ببرید …
عوامل پيشرفت در زندگي

چطور مي توانم در زندگي پيشرفت کنم؟

در رابطه با عواملي كه درپيشرفت شما مؤثر است بايد ابتدا معني پيشرفت مشخص گردد. در فرهنگ لغت فارسي عميد آمده كه پيشرفت، اسم مصدر بوده و به معناي پيش رفتن، پيشروي، جلو رفتن، پيروزي و ترقّي است. پر واضح است…

برنامه کلی کاری

برنامه کلی کاری

 عرض سلام خدمت تمامی بازدید کنندگان محترم سایت جوبوکدر خدمت شما هستم با معرفی و دانلود کتاب برنامه کلی کاری را برای دانلود شما عزیزان قرار دادم امیدوارم لذت ببرید …
ﻫﺮﮐﺎر ﺑﺰرﮔﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﯾﮏ ﻃﺮح و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دارد.ﻃﺮح و ﺑـﺮﻧﺎﻣﻪی ﮐﻠﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﮐﻨـﮑﻮر ﭼﯿﺴﺖ؟ اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺧﯿﻠﯽ دﻗﯿﻖ و ﺟﺰﯾﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی. ﺧﺎص ﻓﺮﻫﻨﮓﻣﺎ – ﮐﻪ ﻓﻌﻼ ﺟﺎی ﺑﺤﺚ آن ﻧﯿﺴﺖ-
.با طراحی یک برنامه کلی کاری به نظم ذهنی و…