ساعت مساجد

ساعت مساجد

ساعت مساجد

این ساعت کامل ترین ساعت موجود دربازار میباشدورژن ۵میباشددارای تمام امکانات ساعت های معمولی تاورژن ۴میباشد
دارای دوتابلو  روان ریموت کنترل
تاریخ شمسی واوقات شرعی به وقت محلی
 
 …