مدل سه بعدی مکانیزم بادامک و میل بادامک در محیط DMU kinematics

مدل سه بعدی مکانیزم بادامک و میل بادامک در محیط DMU kinematics

مدل سه بعدی مکانیزم بادامک و میل بادامک در محیط DMU kinematics

عنوان : مدل سه بعدی مکانیزم بادامک و میل بادامک در محیط DMU kinematicsشرح : مکانیزم بادامک و میل بادامک در نرم افزار CATIA و در محیط  DMU kinematics ترسیم شده است. در این مدل قیود حرکتی لحاظ شده و قابل تغییر می باشد. این مدل قابلیت Run شدن در نرم افزار کتیا را دارد….