بعد چهارم

بعد چهارم

بعد چهارم

بعد چهارم ،بعدي است فراتر از ابعاد مادي اين جهان و فراتر از ابعاد طول و عرض و ارتفاعي جهان هستي .وقتي ميشنويم طي الارض،يعني ناخواسته مورد كوچكي از مواردي كه به بعد چهارم مربوط است را شنيده ايم.حتمأ نظريه انيشتين را در رابطه با دو قلوها شنيده ايد و يا اينكه هر سال در بعد زميني و دنياي ما،،هزاران سال در بعد چهارم استبعد چهارم،عنوان مجموعه اي  است با حدود ٧٠ پاور پوينت زيبا در مورد بع چهارم و روابط آن با فيزيك و همچنين اثبات آن به كمك علم…